Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami : Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa. (Al-Furqan:74) akhifaizul Blogging Portal


Tuesday, January 25, 2005

Manhaj Pertengahan dan Meninggalkan Sikap berlebihan dalam Agama.


Di antara hal yang harus dijaga untuk menyatukan barisan para aktivis Islam atau mengurangkan pergeseran sesama mereka ialah mengikuti manhaj ‘pertengahan’, yang mencerminkan tawazun (keseimbangan) dan keadilan, jauh dari sikap berlebihan atau mengurangi ajaran. Umat Islam ialah umat pertengahan dalam semua hal. Agama Allah, seperti dikatakan oleh salaf berada di antara sikap berlebihan dan kurang mempedulikan.

Imam Ali (r.a) berkata: “Hendaklah kamu berpegang kepada sikap pertengahan. Dengan sikap ini orang yang tertinggal harus menyusul dan orang yang berlebihan harus mundur”. Pertengahan merupakan orbit di mana tempat kembali bagi pihak-pihak yang telah jauh menyimpang ke kiri atau ke kanan.

Allah kerap mengingatkan kita agar sikap pertengahan iaitu jalan lurus pada setiap kali kita membaca surah al-Fatihah di dalam solat: “Tunjukilah kami jalan yang lurus” (Al-Fatihah : 6) Pertengahan ialah apa yang disebut oleh Allah di dalam firman Nya: “Inilah jalan Tuhanmu: (jalan) yang lurus” (Al-An’am : 126). Allah memerintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus agar kalimat kita bersatu. Bukan mengikuti jalan atau sistem yang diserukan oleh manusia atau jin, baik yang berasal dari Barat mahupun Timur yang condong ke kiri ataupun kanan. Allah mengakhiri sepuluh wasiat dari surah al-An’am dengan firman Nya: “Dan bahawa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa”(Al-An’am :153)

Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud (r.a), ia berkata: Rasulullah (s.a.w) membuat satu garis lurus dengan tangannya kemudian baginda bersabda: “Ini adalah jalan Allah yang lurus, kemudian membuat garisan di sebelah kanan dan kirinya lalu berkata: Setiap jalan dari jalan-jalan ini terdapat syaitan yang mengajak kepadanya lalu Nabi (s.a.w) membaca ayat tersebut di atas”. Disebutkan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir (r.a) bahawa Rasulullah (s.a.w) meletakkan tangannya di “garis tengah” tersebut kemudian membaca ayat yang disebutkan tadi.

Ibnu Katsir menyebutkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: “Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) kerana jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Nya” dan firman Nya : “...tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya” (As-Syura : 13), ia berkata: Allah memerintahkan kaum mukminin untuk berjamaah dan melarang mereka berselisih serta berpecah-belah. Kemudian Allah mengkhabarkan kepada mereka bahawa umat-umat terdahulu binasa kerana perdebatan dan perbalahan di dalam agama Allah. Ibnu Katsir berkata: Perkataan seperti itu juga dikatakan oleh mujahid dan ulama lainnya.

BINASALAH ORANG-ORANG YANG BERLEBIHAN

Di antara hal yang perlu disebutkan dalam kaitannya dengan mengikuti jalan tengah ini ialah meninggalkan sikap berlebih-lebihan dalam agama. Sikap ini merupakan faktor terpenting bagi tercapainya persatuan dan keakraban sesama aktivis Islam. Sikap berlebih-lebihan akan mengakibatkan kehancuran sebagaimana disebutkan Nabi (s.a.w) kepada para sahabatnya. Dari Ibnu Mas’ud (r.a) bahawa Nabi (s.a.w) bersabda: “Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan”(HR Muslim) Tiga kali Rasulullah (s.a.w) menyebutkan hadis ini sama ada sebagai berita tentang kehancuran mereka ataupun sebagai doa untuk kehancuran mereka.

Orang-orang yang berlebih-lebihan ini, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, ialah orang-orang yang ucapan dan perbuatan mereka terlalu dalam dan melampaui batas.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud: “Jauhkanlah dirimu dari berlebih-lebihan (tanaththu’) dan perpecahan” yakni berlebih-lebihan dalam membaca berbagai macam qira’at (An Nihayah, Ibnu Atsir, 5/74, terbitan Isa Al-Halabi, Tahqiq Ath Thanahi)

Ulama lain mengatakan: “Yang dimaksudkan orang-orang yang berlebih-lebihan ialah orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah mereka sehingga keluar dari tatacara syari’at dan mengikuti bisikan keraguan syaitan”. Dikatakan: Mereka ialah orang yang terlalu dalam menanyakan perkara-perkara pelik yang jarang terjadi. Di antaranya terlalu banyak menyebutkan cabang-cabang suatu permasalahan yang tidak ada dasarnya di dalam al-Qur’an ataupun as-Sunnah. Permasalahan yang sebenarnya jarang terjadi tetapi terlalu banyak perhatian yang diberikan kepadanya.

Lebih teruk lagi dari itu ialah membahas masalah-masalah tertentu yang kita diperintahkan syariat untuk mengimaninya tanpa mencari ‘bagaimana’nya. Di antaranya membahas sesuatu yang tidak punya bukti seperti pertanyaan tentang hakikat hari kiamat, ruh dan sebagainya.

Ulama yang lain berkata: Contoh berlebih-lebihan ialah memperbanyakkan pertanyaan sehingga orang yang ditanya memberikan jawapan ‘tidak boleh’ setelah sebelumnya memfatwakan “boleh”. Kesemuanya ini termasuk kesusahan (haroj) yang telah dijauhkan Allah dari agama Islam. Islam adalah agama yang didasarkan kepada prinsip “memudahkan bukan menyulitkan dan memberikan khabar gembira bukan membuatkan orang lari”.

Sabda Nabi (s.a.w) dari Ibnu Abbas: “Jauhkanlah diri kamu dari berlebih-lebihan dalam agama kerana orang-orang sebelum kamu hancur hanya sebab berlebih-lebihan dalam agama” (HR Ahmad, Nasa’I, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas)

Sikap berlebih-lebihan dalam agama ini akan mendorong kepada sikap menyulitkan masalah-masalah kecil dan bersempit dada kepada setiap orang yang berbeza pendapat. Sebaliknya sikap toleransi dan keterbukaan adalah satu faktor tumbuhnya keakraban dan persatuan.

Semangat inilah yang menjadikan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dapat mentoleransikan perbezaan-perbezaan dalam masalah juz’iah dan tidak bersempit dada terhadap pendapat mereka yang berbeza.

Bahkan mereka mengelak diri dari orang-orang yang sengaja sibuk mencari masalah-masalah kecil (perbezaan furu’). Mereka menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan melahirkan satu manfaat kecuali kesulitan dan permasalahan besar.

Al-Qur’an sendiri mengingatkan akan prinsip ini dalam ayat berikut: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, nescaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Qur’an itu sedang diturunkan, nescaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (al-Maidah : 101)

Nabi (s.a.w) juga melarang banyak bertanya yang akan mengakibatkan kesulitan dan keberatan atas kaum muslimin. Sabdanya: “Orang Muslim yang paling besar kesalahannya ialah seseorang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan kemudian kerana pertanyaannya sesuatu itu menjadi diharamkan”(HR Bukhari)

“Janganlah engkau tanyakan kepadaku sesuatu yang aku biarkan untuk kamu kerana orang-orang sebelum kamu hancur hanya kerana banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka dengan para Nabi mereka. Apabila aku melarang kamu dari sesuatu maka jauhilah dia dan apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kamu maka lakukanlah mengikut kemampuan mu dan jika aku mencegah kamu dari sesuatu maka tinggalkanlah ia." (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah)

Hadis ini mengisyaratkan tentang Bani Israil dalam kisah penyembelihan lembu dan pertanyaan mereka yang berlebih-lebihan. Bagaimana bentuknya? Bagaimana warnanya?Dan sebagainya. Sekiranya mereka terus menyembelih lembu yang mana saja setelah diperintahkan kali pertama, itu sudah tentu cukup. Tetapi mereka mempersulitkan diri maka Allah pun mempersulitkan mereka.

Anas (r.a) meriwayatkan bahawa Rasulullah (s.a.w)pernah ditanya oleh para sahabat dengan pertanyaan yang bertubi-tubi sampai membuat Rasulullah (s.a.w) marah. Kemudian beliau naik mimbar lalu bersabda: “Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu kepadaku hari ini kecuali apa yang telah aku jelaskan kepada kalian”. Anas (r.a) berkata: “Kemudian aku layangkan pandangan ke kanan dan ke kiri tiba-tiba setiap orang mengusap mukanya dengan pakaiannya kerana menangis. Kemudian Umar (r.a) bangkit lalu berkata: “Kami telah redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai Agama dan Muhammad sebagai Rasul. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah” (Mutafaq ‘alaih)

Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi para sahabat sehinggakan selepas itu mereka tidak lagi bertanya kecuali hal-hal yang memang patut ditanyakan. Hal ini nampak dari pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Nabi (s.a.w) yang dicatat oleh al-Qur’an, tidak lebih dari tiga belas pertanyaan yang sebahagian besar berkenaan dengan masalah-masalah praktis.

Demikian juga jawapan mereka terhadap setiap pertanyaan yang diajukan. Mereka selalu memberikan jawapan yang memudahkan, tidak menyulitkan, memberi khabar gembira, tidak membuat orang lari sebagaimana wasiat Rasulullah (s.a.w) kepada mereka.

Prinsip umum yang dianut oleh para sahabat (r.a)ialah tashil (memudahkan) dan usamahah (toleransi) dalam masalah furu’iah. Mereka menghindari kajian yang rumit dan terlalu mendalam, sehingga tidak membuat kemudahan menjadi kesulitan dan kelapangan menjadi kesempitan. Padahal Allah telah meniadakan hal itu dari agamaNya: "Dan tidaklah Dia menjadikan untuk kamu suatu kesempitan dalam agama”(Al-Hajj : 78)

Al-’Allamah ad-Dahlawi di dalam kitabnya Hujjatullahi al-Balighah menjelaskan kemudahan dan kesederhanaan para sahabat dalam memahami dan mengamalkan Islam ini. Katanya: “Rasulullah (s.a.w) melakukan wudhu dengan disaksikan oleh para sahabat kemudian para sahabat mengikuti tanpa dijelaskan bahawa ini rukun dan itu sunnah. Rasulullah (s.a.w) solat dengan disaksikan oleh para sahabat kemudian mengikut cara solat sebagaimana yang mereka lihat. Rasulullah (s.a.w) melaksanakan haji kemudian mereka pun melaksanakan haji sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah (s.a.w). Demikian hampir seluruh amaliah Rasulullah (s.a.w). Beliau tidak menjelaskan bahawa fardhu wudhu ada enam atau empat. Juga tidak sehingga dinyatakan sah atau batal. Demikian pula para sahabat. Jarang sekali mereka bertanya tentang hal-hal semacam ini.

Dari Ibnu Abbas (r.a), ia berkata: “Aku tidak melihat suatu kaum yang lebih baik dari para sahabat Rasulullah(s.a.w). Mereka tidak pernah bertanya kepadanya kecuali tentang tiga belas masalah sehingga Nabi (s.a.w) meninggal. Ketiga belas masalah itu semuanya tersebut di dalam al-Qur’an di antaranya: “Mereka bertanya kepada mu tentang berperang di bulan haram”. Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar”(Al-Baqarah : 217)

Ibnu Abbas berkata: “Mereka tidak pernah bertanya kepadanya kecuali tentang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka”. Ibnu Umar berkata: “Janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang tidak terjadi kerana aku pernah mendengar Umar bin Khatab melaknati orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak terjadi”. Al-Qasim berkata : “Sesungguhnya kalian bertanya tentang sesuatu yang tidak kami ketahui dan mengkaji terlalu mendalam hal-hal yang tidak pernah kami kaji. Kalian bertanya tentang banyak hal yang tidak aku ketahui. Seandainya telah diajarkan kepada kami tentang hal-hal itu, pasti kami tidak boleh menyembunyikannya”. Dari Ubaidah bin Yasar al-Kindi, ia ditanya tentang seorang wanita yang meninggal di tengah suatu kaum yang tidak mempunyai wali (pemimpin), lalu ia menjawab: “Aku belum pernah lihat suatu kaum yang menyulitkan diri seperti kalian dan bertanya seperti pertanyaan kalian”.

Artikel Oleh;
Dr Yusuf al-Qardhawi
Fiqh Ikhtilaf : Perbezaan Pendapat Antara Gerakan Islam yang dibenarkan dan dilarang


--------------------------------------------------------------
Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, Kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan (dosa kecil) kamu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia (Syurga). (An-Nisaa' : 31)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home